Hotel Sýpka

ZADÁNÍ Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a restaurace. OKOLNÍ ZÁSTAVBA Objekt je umístěn na křižovatce ulic Tyršova a Aleje míru. Ulice Tyršova přechází v této lokalitě z kompaktní zástavby v jižní části ulice s jasně vymezeným uličním…

Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu. Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů:…

Obchodní centrum

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny - na řešený pozemek z východu přes ulici Sladkovského navazuje panelová zástavba (4+1podlaží), ze severu zdravotnické zařízení a úřad práce, ze západu bytový dům s dvorem, dále podél výjezdu zásobování pokračují parkovací plochy. Z jihu navazuje…

Moderní bungalov

Investorka koupila pozemek se záměrem stavby bungalovu s plochou střechou, takto ji byl pozemek i prodán s odkazem na územní plán (ÚP). Po prostudování ÚP a územní studie bylo zjištěno, že v řešeném území jsou přípustné střechy pultové, sedlové či valbové s min. sklonem střešních rovin na hlavním objektu 25º.…

Komfortní dům s výhledem

Na kraji obce s nejednotnou zástavbou je navržen jednoduchý přízemní dům s výhledem na Písecké hory. Hmotové členění domu sleduje funkční uspořádání - převýšená společenská a nižší klidová část domu. V obývacím pokoji jsou osazena velkorysá okna podporující nádherné panorama a propojení s krytou terasou. Na terasu s bazénem navazuje…

Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů - areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely - větší část pozemků tvoří zelená plocha…

Rekonstrukce průmyslového areálu

STÁVAJÍCÍ STAV - objekt bývalé pekárny byl vystavěn v několika časových etapách, nejstarší je stávající dvoupodlažní objekt, ke kterému byla přistavěna převážně přízemní přístavba zakončená předsazeným výtahem, západním směrem byla v další etapě přistavěna kotelna s garáží a dílnou - v rámci jednotlivých stavebních etap bylo provedeno i zastřešení vstupů…

Vstupní hala ČEZ

Vstupní hala administrativní budovy byla svým pojetím poplatná době vzniku. Záměr investora bylo modernizovat vstupní halu včetně bezpečnostní úpravy zázemí vrátných, osazení turniketů, informačního systému, uzamykatelných skříněk, nástěnek, hodin apod. Návrh je postaven na kombinaci firemní oranžové barvy a bílé. Stěny z bílého pololesklého obkladu jsou lemovány oranžovou linkou římsy…

Bytový dům Černošice

NÁVRH - IDEA - Černošice se postupně formovali v zahradní město specifické drobnou zástavbou tvořenou převážně rodinnými domy volně osazených v zahradách - navržený objem bytového domu je záměrně rozdělen do dvou hmot tak, aby se co nejvíce přiblížil velikosti rodinných domů. Toto rozdělení je podpořeno výškovým odskočením dolní části…

Úprava bungalovu

Zadáním investora bylo překreslit katalogový bungalov s důrazem na valbovou střechu. Bungalovy stylu opakovaných katalogových projektů z principu nenavrhujeme, ale tento projekt jsme vzali jako výzvu, zda se dá klasické pojetí bungalovu modifikovat. Došlo ke kompletní modifikaci dispozice s nutným dořešením umístění na pozemku včetně dořešení nutného zázemí domu, garáže…

Máme radost z vytváření nových a jedinečných prostor