Portfolio Category: Urbanismus

Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu. Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů: • při velikosti města odpovídající…
více zde

Přístavba výrobní haly a ubytování vinařství

OKOLNÍ ZÁSTAVBA - řešený pozemek je z východu vymezen stávajícím objektem skladu, ze severu přes komunikaci navazuje obchodní objekt Tesco, dále směrem pokračuje zástavba RD. Z jižní části navazuje zástavba řadových rodinných domů - areál je napojen jedním vjezdem v severovýchodním rohu parcely - větší část pozemků tvoří zelená plocha s podzemními barokními sklepy STÁVAJÍCÍ…
více zde

Obnova nábřeží řeky Vltavy

Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení dopravního uzlu v místě stávajícího parkoviště, kde se nevhodně křižuje pěší, cyklistická, automobilová doprava a parkování autobusů. Dále dořešení absence dostatečného zázemí pro lodní turistickou dopravu. Navrženým řešením se prolíná snaha o zpříjemnění prostoru zejména…
více zde

Smuteční síň

Cílem zastavovací studie bylo ověření vhodného umístění nové smuteční síně v areálu stávajícího hřbitova nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Velikost ani způsob provozování nebyly zadány. Po vytypování cca 6 lokalit byla zvolena lokalita D, která byla zpracována ve dvou variantách. Navržené řešení umožňuje vytvoření smuteční síně a kolumbária s plnohodnotným provozním zázemím odpovídající soudobým požadavkům…
více zde