Administrativní budova TZÚS

OKOLNÍ ZÁSTAVBA
Areál TZÚS je situován severně od křižovatky ulic Okružní- Pražská.  V této lokalitě územním plánem určené jako plocha výroby a skladování v příměstí (PA-3) převládá rozvolněná zástavba, která nedrží jednotnou uliční čáru. Tato průmyslová část města podél ulice Nemanická tvořila dříve městskou periférii a tomu odpovídala i rozvolněná zástavba tvořená zejména průmyslovými a skladovými areály. Postupnou zástavbou došlo ke spojení s obcí Nemanice datované již v 18.století. V důsledku funkčního a prostorového spojení s Nemanicemi je vhodné i prostorové uzpůsobení charakteru Pražské třídy odpovídající své poloze v celkové struktuře města.
AREÁL TZÚS
V řešeném areálu jsou umístěny administrativní budovy, zkušebny a skladovací haly. V perspektivě Pražské ulice se nejvíce uplatňuje dvoupodlažní administrativní budova, která je odsazena 23m od hrany komunikace. Pro umístění nového objektu s ohledem na urbanistické řešení, majetkové poměry, zajištění dostatečných odstupů staveb, prosvětlení apod. se jeví jako nejvýhodnější severovýchodní roh areálu.
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Objekt je hlavní fasádou orientován rovnoběžně s Pražskou třídou, zároveň je odsazen 2 m od hranice pozemku. Toto umístění sleduje záměr jasného znovu definování prostoru Pražské třídy. Oplocení pozemku sleduje hranici katastru nemovitostí- tedy i před navrženým objektem z důvodu odclonění fasády od chodníku kvůli negativním zkušenostem s vandalismem v rámci areálu TZÚS. Oplocení bude řešeno ocel, pletivem do ocel. sloupků výšky cca 1,2m s podezdívkou cca 0,3m z pohledového betonu a gabionovými koši osazenými zelení- živým plotem výšky do cca 1,5m.
Pokud se v budoucnu při projektování novostaveb, přístaveb apod. v rámci jednotlivých areálů bude pamatovat na posunutí staveb směrem do ulice, dojde tak k ucelení charakteru městské třídy v celém jejím rozsahu.
Objekt je dle provozních požadavků navržen jako třípodlažní s plochou střechou. Mimo hlavní objem budovy je vymístěna přízemní část se zkušebnami nábytku se zvýšenou konstrukční výškou orientovanou směrem do areálu.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hmotové uspořádání reflektuje podmínky provozního řešení, velikost pozemku a jednoduchost konstrukce. Požadavky na oddělení jednotlivých prostor (kanceláře, laboratoře apod.) vedly k lapidárnímu trojtraktovému dispozičnímu uspořádání se středovou chodbou. Úpravy dispozice je možné v budoucnu uvažovat v rámci jednotlivých bloků. Krajové trakty kanceláří a laboratoří jsou vůči sobě vzájemně posunuty tak, aby vzbuzovali dojem dvou bloků- kvádrů, které svírají mezi sebou prostor chodby. Tento koncept je volně inspirován zkušebními lisy drtícími zkoušený materiál. K potvrzení této koncepce bude napomáhat i materiálové a barevné členění v interiéru domu- laboratoře a kanceláře budou zařízeny v decentních barvách, zatímco podlaha a strop chodby bude v jasném okrovém odstínu s liniovým osvětlením. Tento kontrast bude propsán i do zastřešení vstupu, který bude jasně signalizovat vstupu do budovy.
Fasády objektů budou jednoduché pravoúhlé ve svém působení hmotné, potvrzující dojem dvou bloků-kvádrů. Jednotlivé bloky budou bílé s různou strukturou omítky a budou perforovány okny odpovídajícími své funkci- velkoprostorové laboratoře a zkušebny budou osazeny pásovými okny, jednotlivé laboratoře a kanceláře velkými horizontálními okny a okna do zázemí a podružných prostor pak jednoduchými svislými okny. Toto členění bude navíc zvýrazněno hloubkou osazení oken ve fasádě a jejich barevností. U pásových a velkých horizontálních oken bude hloubka osazení cca 15cm současně umožňující předokenní žaluzie, odstín oken a žaluzií bude tmavě šedý. Svislá okna zázemí a schodiště budou osazena do líce fasády v odstínu bílém. Jižní fasáda schodiště bude navíc oživena bezrámovým zasklením různě velkých otvorů. Toto rozměrové štěpení oken opět volně propisuje zkoumání vlastností jednotlivých materiálů. Hmotné působení fasády objektu je zároveň úmyslně použito s ohledem na okolí stavby při pohledu z Pražské třídy, které je specifické svou nesourodou zástavbou (skladové haly, rodinný dům…) a různou vzdáleností od komunikace.
Pevný vzhled domu pomáhá znovu definovat uliční prostor Pražské třídy.

Spolupráce s Ateliérem DNA.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny