Bydlení na 21 Ha

Navržené řešení sleduje současné směry v rozvoji měst a snaží se reagovat na zpětné vazby z již realizovaných zástaveb rozvojových ploch okrajů měst a obcí. Současně studie reaguje na udržitelný rozvoj města- tedy ochranu krajiny a efektivní využití ploch určených pro zástavbu.

Obecně lze tyto poznatky shrnout do několika bodů:
• při velikosti města odpovídající Týnu je nutné uvažovat s vícero lokálními centry, ke kterým se vztahují obyvatelé žijící v jednotlivých částech města
• lokální centra poskytují veřejné prostranství, popř. i služby a vytvářejí podmínky pro společné aktivity
• společné aktivity posilují sociální vazby mezi obyvateli dané lokality a tím přispívají k sounáležitosti s místem
• identifikace s místem vede k osvojení území a k přirozené samovolné údržbě a ochraně využívaného prostoru, k tomu přispívá i zachování původních krajinných prvků spojených s historií místa
• výsledkem jsou spokojení obyvatelé, dostatek společenských a kulturních aktivit a minimální vandalismus a kriminalita v dané lokalitě
• důležitou roli hraje ovšem pěší prostupnost územím a docházková vzdálenost do obchodu, parku, lesa, komunitního centra, mateřské školky apod. Pokud je docházková vzdálenost větší než 10-15 min, pak dojde k eliminaci pěší chůze a nahrazení automobilovou dopravou.
• drtivá většina sociálních mezisousedských kontaktů se odehrává mimoděk při procházce, pěší cestě z obchodu apod., a proto je nutné vytvořit vhodné podmínky pro pěší
• možnost vytvoření služeb a občanské vybavenosti přímo souvisí s hustotou obyvatel v dané lokalitě, ideálně cca 60-100 obyv./Ha.
• při standardní kobercové zástavbě rodinných domů s parcelami kolem 900-1000 m2 je hustota cca 15-20 obyv./ha. Nejvíce zažitý a preferovaný způsob výstavby je nejméně ekonomicky hospodárný a dlouhodobě neudržitelný - výrazný nárůst automobilové dopravy a zvýšení zátěže okolí (dojezd do obchodů, školek atd.), úpadek mezisousedských vztahů, pocit odcizení vedoucí ke stavbě dvoumetrových plných oplocení kolem pozemků, celková opuštěnost veřejných prostranství a nárůst sobeckého přístupu k veřejnému prostoru bez zájmu o zapojení se do jeho údržby

Z výše uvedeného vyplynuly teze, které jsou do návrhu zakomponovány:
• vytvoření městské části s přirozenými lokálními centry
• zvýšená hustota obyvatel umožňující lokální drobné služby a občanskou vybavenost (mateřská školka, obchod, kavárna, komunitní/ společenské centrum apod.)
• pestrá nabídka bydlení v solitérních rodinných domech, dvoj a trojdomkách, v řadovkách a v nízkopodlažních bytových domech- přirozené zahuštění zástavby směrem k centru lokality
• vytvoření různorodých veřejných prostorů – velké a malé náměstí, park s hřištěm, zachování přírodní cesty s navazujícími rozšířeními pro opékání buřtů atd., různé profily ulic, osazení stromořadí, zklidněné obytné zóny, pěší spojovací stezky (soudky) apod.
• vybudování náměstí jako lokálního centra vymezeného kompaktní zástavbou bytových domů
• zachování původních krajinných historických cest a bodů v krajině

Komentáře jsou uzavřeny