Hotel Sýpka

ZADÁNÍ
Navrhnout hotel s pokoji orientovanými do ulice Tyršova, s restaurací, wellness a vyřešením parkovacích stání pro potřeby hotelu a restaurace.

OKOLNÍ ZÁSTAVBA
Objekt je umístěn na křižovatce ulic Tyršova a Aleje míru. Ulice Tyršova přechází v této lokalitě z kompaktní zástavby v jižní části ulice s jasně vymezeným uličním profilem do rozvolněné zástavby v severní části ulice. Absence uličního profilu je zde podpořena parkovištěm a navazujícím parkem mezi sportovní halou a Sokolovnou. Ústí Aleje míru do Tyršovi je vymezeno přízemními objekty stodol a stavebnin se sedlovou střechou, směrem k Semenci pokračuje výstavba rodinných domů. Poloha na nároží obou ulic předurčuje k výstavbě dominantního objektu.
Navržený objekt hotelu je řešen na místě původní barokní kontribuční sýpky z r. 1789. Sýpka byla dominantou této lokality a svým významem patřila i mezi dominanty města Týna, jak je znázorněno na vedutě města z roku 1808.
Soulad s územním plánem je zajištěn:
Navržený objekt má jedno podzemní, čtyři nadzemní a jedno ustupující podlaží vytvářející bodovou dominantu. Sklon střechy reflektuje sklon střechy původní sýpky.

STÁVAJÍCÍ STAV
V době zpracování studie hotelu byla původní sýpka odstraněna až po suterénní zdivo. Studie měla prověřit i případné zachování a využití části stávajícího suterénu.

NÁVRH - IDEA
Odstraněním stávajícího objektu sýpky došlo ke ztrátě stavby, která měla historickou, kulturní a estetickou (po rekonstrukci) hodnotu. Její nahrazení replikou je nevhodné a z architektonického hlediska s ohledem na nové funkční využití nepravdivé.
Koncept řešení objektu se tedy nesnaží kopírovat původní stav, ale v určitých rysech se na původní stavbu odkazuje tak, aby se úplně neztratila atmosféra, kterou tento dům vysílal do svého blízkého okolí a potažmo i do města. Tomu napomáhá i název hotelu - Sýpka.
Sýpka byla solidní, mohutná stavba s malými okny v pravidelném rytmu, jasným řádem a s polovalbovou střechou s taškovou krytinou.
Navržený objekt hotelu kombinuje výše uvedené body s reflektováním nových požadavků na stavbu hotelu – otevřený a příjemný parter domu, zajištění parkování na stísněném pozemku včetně zásobování, dostatečné proslunění a prosvětlení pokojů.
Výsledkem je pevný dům s pravidelným řádem oken o sedmi osách (jako u původní sýpky), s proskleným parterem s krytou terasou vybízející k posezení, se sedlovou střechou a ustupujícím avšak dominantním pátým podlažím, ve kterém je umístěna vinárna se střešní terasou poskytující výhled na město. Řešení fasád kombinuje hrubou omítku v ploše a hladkou omítku na šambránách kolem oken. Použití omítek včetně šambrán opětovně odkazuje na dobu baroka a reliéfní praci s omítkami.

Plochy fasád jsou řešeny v bílé kartáčované omítce v kombinaci s hladkými bílými šambránami sdružujícími okna do vysokého řádu. Rampa je řešena z pohledového betonu s prolomenými otvory bez zasklení. Okna jsou navržena hliníková v celém objektu v jemném šedém odstínu.
Zasklení vinárny v 5.NP je z modrého izolačního skla Stopsol- sklo zamezující přehřívání interiéru s vysoce reflexním efektem, díky kterému se ve skle bude odrážet obloha a stěna vinárny se tak bude opticky ztrácet. Zůstanou tak pouze bílé ocelové rámy přecházející ve střešní pergolu s popínavou zelení. Sedlová střecha je tvořena falcovaným plechem ve světle šedém odstínu jako okna, plochá střecha je pak řešena PVC fólií. Podlaha střešní terasy je řešena dřevěnými terasovými profily v hnědém odstínu. Střešní terasa bude osazena stromy v květináčích a popínavou zelení. Zeleň bude vytvářet příjemné klima a esteticky bude oživovat bílé řešení domu.

Komentáře jsou uzavřeny