Bytový dům se 17 byty

OKOLNÍ ZÁSTAVBA

Řešené území je situováno v zastavěné části Rožmitálu pod Třemšínem v blízkosti historického centra města.
Trojůhelníkový tvar pozemku je vymezen z jihovýchodu ulicí Nádražní, z jihozápadu navazuje stávající zástavba rodinných domů a ze severu je pozemek lemován vzrostlou zelení a korytem potoka Skalice. Pozemek je navíc rozdělěn kanalizačním řadem DN 400.
Navržený objekt navazuje na systém lehce odsazených objektů od komunikace vytvářející uliční profil v ulici Tyršova a Nádražní. Svojí polohou před korytem potoka tak ukončuje toto jasné vymezení ulice a severním směrem již pokračuje rozvolněná zástavba.

NÁVRH- IDEA
Objekt je záměrně navržen v měkkých oblých liniích a osazen podél vzrostlé břehové zeleně, čímž se dobře začlení do území.
Požadovaná podlažnost daná ÚP - 3NP a podkroví s výškou nasazení 1 m je naplněna obloukovou střechou nad částí půdorysu. Zbylá část je využita pro luxusní střešní terasy.
Blízkost potoka s přírodním korytem a vzrostlou zelení, trojúhelníková zastavitelná část parcely a snaha o zjemnění hmoty vedlo k navržení trojúhelníkového půdorysu se zaoblenými rohy a měkkými křivkami balkonů, římsy a střechy doplněné o zeleň na balkonech i na terase podporující větší spojení se stávajícími břehovými porosty.

V objektu je navržen suterén z důvodu blízkosti aktivní záplavové zóny. V suterénu jsou proto navrženy parkovací stání a byty jsou situovány až do 1NP dostatečně vysoko mimo případné záplavy. Zvýšení 1NP je příhodné i kvůli blízkosti přilehlé komunikace a chodníku, je tak dosaženo většího soukromí a bezpečnosti.

Hlavní fasáda bude tvořena vertikálně profilovanou vlnkovanou omítkou, která podpoří členitost fasády a její oblý tvar. Fasáda bude laděna do odstínů bílé v kombinaci se světle šedou omítkou soklu a podkroví a nechá tak vyniknout zeleni na balkonech a lodžiích.

BYTY

V domě je navrženo 17 bytových jednotek od 2KK (48m2) po 4KK (125m2). Každý byt 2KK má balkon nebo lodžii, byty 3KK mají balkon a lodžii s orientací ložnic mimo komunikaci, v podkroví jsou umístěny 2 byty 4KK s velkorysými střešními terasami s intenzivní zelenou střechou umožňující pěstování keřů a menších stromů.

Komentáře jsou uzavřeny