Obchodní centrum

OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- objekt se nachází v zastavěném území na hraně městské památkové zóny
- na řešený pozemek z východu přes ulici Sladkovského navazuje panelová zástavba (4+1podlaží), ze severu zdravotnické zařízení a úřad práce, ze západu bytový dům s dvorem, dále podél výjezdu zásobování pokračují parkovací plochy. Z jihu navazuje kompaktní zástavba v ulici Havlíčkova

STÁVAJÍCÍ STAV
- stávající objekty budou z důvodu nevyhovující dispozice a nevhodné organizace zásobování odstraněny
- jedná se o objekty s ocelovou skeletovou konstrukcí, plochou střechou v původním stavu bez rekonstrukce

NÁVRH - IDEA...PENNY MARKET TROCHU JINAK...
- původní řešení uvažovalo se zachováním dvoupodlažního objektu a tím i udržení stávající uliční fronty, z důvodu požadavku na vyhrazená parkovací stání obchodním řetězcem je hmota objektu odsazena od uliční čáry o plochy pro parkování
- objekt je definován hlavní hmotou prodejny potravin danou požadavky nájemce
- obecně návrh vychází ze čtyř ideí:
1/ v ulici Havlíčkova byly v rámci našeho objektu dříve 4 rodinné domy, celá ulice si drží drobné měřítko staveb, proto je snaha fasádu do Havlíčkovi ulice více členit, použít více materiálů tak, aby objekt OC se více přiblížil měřítku ulice

2/ fasáda do ul. Sladkovského je definována objekty panelových domů o 4+1 podlažích + suterén. Kompaktnost ulice bude narušena odsunutím OC od hrany komunikace (vynuceno nájemcem potravin), proto bude vysazeno stromořadí a vstupní část do objektu je řešena převýšenou střechou se sloupy- výšková akcentace domu

3/ fasáda do dvora je řešena pokud možno co nejnižší - snížení stropu nad zázemím

4/ s ohledem na zvýšenou zastavěnost území bude objekt ze tří stran doplněn popínavou zelení na fasádě, v kombinaci s bílou hladkou fasádou dojde ke zkvalitnění zejména dvorní části objektu - barevné řešení objektu používá kombinaci základních barev bílé a šedé s barevnými akcenty - jedná se o barevné panely- barevné sklo a sendvičový panel s lesklým barevným povrchem, např. desky fundermax.

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- konstrukční systém bude ŽB prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramických cihel
- střecha plochá ve spádu 3% s PVC folií, konstrukce profilovaný plech+ tep.izolace tl. 260-300mm
- zvýšená střecha nad vstupem bude vynesena ocel. kruhovými sloupy tvaru "V", konstrukce střechy bude ocelová, opláštění podhledu Alubond, odstín bílý lesk
- obvodové zdivo je z keramických cihel tl. 440mm, se zapuštěnými ŽB sloupy
- založení se předpokládá na betonových patkách, zdivo bude vyneseno ŽB prefa prahy
- okna a dveře budou hliníková, odstín tmavě šedý
- jako hlavní zdroj vytápění je uvažováno s VZT s tepelným čerpadlem umístěným na střeše objektu- VZT jednotka určená pro pronajímatelnou jednotku bude umístěna nad zázemím v části se sníženou střechou a zvýšenou atikou za účelem odstínění hlukové zátěže k bytovým stavbám v ulici
- chodníky a parkovací stání jsou řešeny z dlažby Best Olympia, colormix brilant a arabica
- objekt bude napojen na inženýrské sítě v území - NN, vodovod, a kanalizaci,
- likvidace dešťových vod bude na základě geolog. průzkumu je zřízení v retenčních nádržích v prostoru dvora a parkoviště s redukovaným přepadem do jednotné kanalizace v ulici Sladkovského
- v rámci stavby bude muset dojít k přeložce NN, slaboproudu, plynu NTL a teplovodu

Komentáře jsou uzavřeny