Obnova nábřeží řeky Vltavy

Zadáním města byla úprava územní studie z r. 2008 reflektující nové požadavky na rozšíření stávajícího vývaziště Povodím Vltavy a dořešení dopravního uzlu v místě stávajícího parkoviště, kde se nevhodně křižuje pěší, cyklistická, automobilová doprava a parkování autobusů. Dále dořešení absence dostatečného zázemí pro lodní turistickou dopravu.

Navrženým řešením se prolíná snaha o zpříjemnění prostoru zejména pro pěší, cyklisty a turisty tak, že jednolitá neurčitá plocha je členěna na jednotlivá území s jasnou definicí využití. Nově obnovená vrstevnatost veřejných prostranství tak přirozeně vyzývá k delšímu pobytu lidí v této části města.

Analýza
- Z historických fotografií je patrné, že původní zástavba dosahovala až k vodě a přirozeně podporovala hlavní dominantu města- kostel Sv. Jakuba.
- Přílišná otevřenost parkoviště a rozsáhlá nečleněná plocha vývaziště znehodnocuje celé panorama města.
- První dojem turistů, kteří přijedou lodní dopravou- změť cedulí, elektropilíř, chaoticky organizované parkoviště, v pozadí dominující garáže….
- Rozsáhlé nečleněné plochy parkoviště a mola-vývaziště v kombinaci s úzkým pruhem trávy nenabízí žádnou možnost zastavení se a trávení času v této lokalitě. Celá tato plocha se stává tranzitní plochou, přes kterou je pouze nutné přejít dál…
- Kombinace celoplošného parkoviště, liniových keřů, kamenných zídek znemožňuje přirozenou prostupnost územím. Místo volného průchodu hledáme kudy se prosmýknout ven a to je parkoviště prázdné…

Navržené řešení
- Pohled z mostu ukazuje nové působení nábřeží, které má jasně definované prostory parkoviště a nábřeží. Vytvořením parku, doplnění nábřeží vzrostlými stromy a výstavba objektu zázemí sjednocuje celkové panorama města.

- Výstavbou objektu zázemí (veřejné wc, sprchy+ lodní doprava) dojde k jasnému oddělení prostoru parkoviště od prostoru nábřeží. Doplněné vzrostlé stromy zajistí stín, lavičky a nízká kamenná zídka možnost sezení. Snížená úroveň vývaziště s kamennou dlažbou a s dřevěnými výložníky umožní bližší kontakt s vodní hladinou.

- Betonové molo je redukováno dřevěnými pobytovými schody. Kamenná rampa zajišťuje obslužnost pro Povodí Vltavy. Nová kamenná zídka zvyšuje využitelnost jednotlivých ploch.

- Bezbřehé asfaltové plochy jsou redukovány a nahrazeny jasně vymezenými prostory parku s mlatovým povrchem v popředí a malým náměstím s kamennou dlažbou, stromy a lavičkami v pozadí.
Nově řešené schody vytvářejí novou terasu před vinárnou (čínskou restaurací), která poskytne dostatek prostoru pro venkovní sezení s výhledem do parku a náměstí. Toto propojení podpoří pobytové aktivity v území.
Idea- vytvoření parku s novou kvalitou prostředí- parku s mlatovým povrchem, který nebrání průchodu v jakémkoliv směru s instalací volnočasových aktivit.
Volnočasové aktivity- interaktivní objekty pro všechny věkové skupiny, pentaque, volně umístěné prvky pro děti a dospělé, lavičky ve stínu stromů, umožňující čekání na loď ve stínu apod.

- Splývající asfaltové povrchy slučují jednotlivé funkční využití ploch- komunikace-parkování-chodníky. Výsledkem je špatná orientace a komplikovaná průchodnost územím pro pěší a cyklisty.
V návrhu je redukována plocha komunikace, jasně vymezena smíšená stezka pro pěší a cyklisty, zásobovací komunikace k faře a pobytové plochy s možností sezení. Realizací stezky, ve zúženém místě před vinárnou (zmrzlinou) i drobné kamenné zídky, dojde k oddálení komunikace od fasády domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny